Zasiedzenie nieruchomości – kiedy ma miejsce, wszystko co warto wiedzieć

0
prawo nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości może dotyczyć każdego z nas. To dlatego warto dowiedzieć się, kiedy tak naprawdę ma miejsce oraz jak możemy dociekać swoich praw. Jest to sposób nabycia prawa, który ma związek z upływem czasu. Następuje po spełnieniu ustawowych przesłanek, dlatego nie jest konieczne orzeczenie sądu. Niemniej jednak, przepisy wymagają, aby złożyć wniosek do sądu.

Czym jest zasiedzenie nieruchomości?

Zasiedzenie należy do instytucji dawności, czyli, jak zostało wspomniane na wstępie, jest sposobem nabycia własności na skutek upływu czasu. W wyniku zasiedzenia, nieuprawniony posiadacz nabywa prawo przez to, że rzeczywiście je wykonuje w ciągu oznaczonego czasu w przepisach.

W wyniku zasiedzenia eliminowana jest długotrwała rozbieżność pomiędzy faktycznym wykonywaniem właścicielskich uprawnień a stanem własności. Ma to na celu porządkowanie stosunków społecznych pod względem prawnym.

Można się domyślić, że w wyniku zasiedzenia, szkodę ponosi dotychczasowy właściciel. Dzieje się tak dlatego, że zaniedbywał on swoje właścicielskie uprawnienia i pozwalał na to, by ktoś inny posiadał jego prawo nieruchomości.

prawo nieruchomości

Co możemy nabyć przez zasiedzenie?

W trybie zasiedzenia nabywa się prawo własności. Przedmiotem zasiedzenia mogą być rzeczy – zarówno ruchome, jak i nieruchome – a także służebności gruntowe. Jak głosi art. 292 Kodeksu cywilnego służebność gruntowa może być nabywana w wyniku zasiedzenia jedynie w przypadku, gdy polega na korzystaniu z widocznego i trwałego urządzenia.

Jeśli chodzi o nabycie własności nieruchomości w wyniku zasiedzenia, dopuszcza się nabycie prawa użytkowania wieczystego, lecz podkreśla się, że może je nabyć osoba, która jest posiadaczem nieruchomości w ramach użytkowania wieczystego, które zostało ustanowione na rzecz oznaczonej osoby w odpowiednim trybie.

Nabycie nieruchomości w wyniku zasiedzenia

W przypadku nabycia przez zasiedzenie nieruchomości budynkowych, istnieje kilka zastrzeżeń. Jest ono możliwe wyłącznie razem z zasiedzeniem prawa użytkowania wieczystego gruntu, gdyż zgodnie z art. 235 § 2 Kodeksu cywilnego, odrębna własność budynku przysługująca wieczystemu użytkownikowi jest prawem mającym związek z użytkowaniem wieczystym.

Należy także podkreślić, że zgodnie z art. 272 Kodeksu cywilnego oraz 279 Kodeksu cywilnego, nie można nabyć w wyniku zasiedzenia własności nieruchomości budynkowych, jeżeli odrębna własność budynku przysługuje rolniczej spółdzielni produkcyjnej.

Wszystko ze względu na to, że odrębna własność budynków przysługuje wyłącznie oznaczonej i ograniczonej kategorii przedmiotów. Co więcej, jest prawem związanym z użytkowaniem gruntu, czyli prawem niezbywalnym.

Zasiedzenie pozwala na nabycie odrębnej własności lokalu, która została ustanowiona wcześniej. Poprzez nabycie nieruchomości lokalowej, nabywa się także udział we współwłasności bądź współużytkowaniu wieczystym gruntu. W drodze zasiedzenia nie można nabyć części lokalu, gdyż przedmiotem odrębnej własności musi być w całości samodzielny lokal.

Zasiedzenie dotyczy także nieruchomości państwowej, lecz nie może być to nieruchomość w postaci drogi publicznej.

Przesłanki do zasiedzenia nieruchomości

By można było podjąć odpowiednie kroki, muszą wystąpić określone przesłanki:

  • posiadanie samoistne,
  • ciągłość posiadania,
  • upływ określonego czasu.

Wszystkie powyższe przesłanki muszą zostać spełnione jednocześnie, aby można było mówić o zasiedzeniu. Warto przybliżyć znaczenie tych terminów, aby jednoznacznie można było stwierdzić, czy mamy do czynienia z zasiedzeniem, czy też nie.

Posiadanie samoistne nieruchomości

Posiadacz, który nie jest właścicielem rzeczy, jest posiadaczem samoistnym. Jak głosi art. 336 Kodeksu cywilnego, posiadaczem takim jest ten, kto faktycznie włada rzeczą jak właściciel. Musi ono odpowiadać treści prawa własności.

Zasiedzenie nie jest możliwe w przypadku posiadania zależnego. Oznacza to, że nie będzie mieć miejsca jeśli ktoś posiada rzecz jak użytkownik, dzierżawca, najemca itp. Ustawodawca wprowadza jednak domniemanie, iż ten, kto rzeczą faktycznie włada, jest posiadaczem samoistnym wg. art. 339 Kodeksu cywilnego.

nabycie nieruchomości

Ciągłość posiadania – posiadanie nieprzerwane


Drugą przesłanką jest ciągłość posiadania, czyli posiadanie nieprzerwane. Według art. 340 zd 1 Kodeksu cywilnego, mamy do czynienia z domniemaniem ciągłości posiadania. W przypadku, gdy toczy się postępowanie sądowe, konieczne jest udowodnienie nabycia posiadania w określonym odległym czasie oraz jego obecne trwanie.

W art. 340 zd 2 Kodeksu cywilnego czytamy także, że niemożność posiadania wywołana przez przeszkodę przemijającą nie przerywa posiadania.

Upływ określonego czasu

Upływ określonego czasu oznacza, że jeśli osoba posiada nieruchomość, a nie jest jej właścicielem, to nabywa jej własność w przypadku, gdy posiada ją nieprzerwanie od 20 lat jako posiadacz samoistny w dobrej wierze. Po upływie 30 lat nabywa jej własność, choćby uzyskał nawet posiadanie w złej wierze.

Co istotne, przyjmowanie jest rygorystyczne pojmowanie dobrej wiary. W dobrej wierze będzie posiadacz, który jest w błędnym oraz usprawiedliwionym okolicznościami przekonaniu, iż ma prawo własności określonej nieruchomości. W dobrej wierze nie będzie osoba, która nabywa własność nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego. Osoba taka zdaje sobie sprawę z faktu, iż nie nabyła prawa własności. Musimy jednak pamiętać o domniemaniu dobrej wiary (art. 7 Kodeksu cywilnego).

Posiadaczem w złej wierze jest osoba, która ma świadomość, że nie jest właścicielem nieruchomości bądź nie dołożyła należytej staranności, by dowiedzieć się, kto naprawdę nim jest. W takim przypadku nie mamy do czynienia z dobrą wiarą. Mówiąc najprościej, w złej wierze jest posiadacz, który wie lub przy dołożeniu należytych starań powinien wiedzieć, iż nie jest właścicielem nieruchomości.

Przesłanki zasiedzenia rzeczy ruchomych

Jeśli chodzi o zasiedzenie rzeczy ruchomych, przesłanki będą takie same, jak przy nieruchomościach. Różnicę można dostrzec jednak w trzeciej przesłance.

Jak głosi art. 174 § 2 Kodeksu cywilnego, posiadacz rzeczy ruchomej, który nie jest jej właścicielem, nabywa własność, o ile posiada rzecz nieprzerwanie od 3 lat jako posiadacz samoistny. Chyba, że nie posiada jej w dobrej wierze.

Skutki upływu terminu zasiedzenia

Sprawy dot. zasiedzenia nieruchomości są ściśle uregulowane. Z chwilą upływu terminu, nabywa się własność posiadanej rzeczy z mocy prawa.

Warto jednak wiedzieć, że bieg sprawy rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez posiadacza samoistnego, który nie jest jej właścicielem.

Stan posiadania samoistnego, który trwa nieprzerwanie, będzie prowadził do nabycia własności nieruchomości na skutek zasiedzenia z chwilą upływu terminu końcowego. Mówiąc prościej, z upływem dnia, który swoją datą odpowiada początkowej dacie rozpoczęcia obiegu zasiedzenia. Ten przepis dotyczący zasiedzenia nieruchomości reguluje art. 112 Kodeksu cywilnego.

Nim jednak upłynie wskazany w ustawie termin zasiedzenia nieruchomości, mogą wystąpić rozmaite zdarzenia, które mogą zakłócić lub zniweczyć bieg zasiedzenia. W tego rodzaju przypadkach stosuje się przepisy art. 121 Kodeksu cywilnego i 123 Kodeksu cywilnego w zw. z art 175 Kodeksu cywilnego.

Skutki zasiedzenia

Jeśli chodzi o skutki zasiedzenia nieruchomości, następuje nabycie własności rzeczy przez posiadacza samoistnego. Jest ono połączone z utratą prawa własności przez dotychczasowego właściciela nieruchomości. Następuje ono z mocy prawa.

Wraz z nabyciem własności rzeczy, nie wygasają dotychczasowe jej obciążenia. Ważne, by pamiętać, że w przypadku zasiedzenia nieruchomości, kluczowa będzie tutaj hipoteka.

Aby stwierdzić zasiedzenie, konieczne jest przeprowadzenie postępowania nieprocesowego  o stwierdzenie zasiedzenia. Mówi o tym art. 609-610 Kodeksu postępowania cywilnego. W toku postępowania sąd bada, czy zostały spełnione wszystkie konieczne przesłanki. Jeśli tak, wydaje się postanowienie stwierdzające nabycie własności.

Posiadając nieruchomość, musimy pamiętać o pilnowaniu swoich praw. Wiele sporów ma związek z niedopilnowaniem formalności. Powyższe wskazówki powinny być przestrogą dla osób mających nieruchomość na własność, aby uniknęły przykrych w skutkach konsekwencji.

Kredyt konsolidacyjny – najszybsza droga do wyjścia z pętli zadłużenia

0
Kredyt konsolidacyjny - najszybsza droga do wyjścia z pętli zadłużenia

W przypadku zadłużenia nie ma nic gorszego od bagatelizowania problemu. Jeżeli otrzymamy pismo od banku, pożyczkodawcy lub firmy windykacyjnej, warto próbować dojść z nimi do porozumienia. Jest to najlepsza droga do tego, aby pozbyć się długu.

Nie zadłużaj się więcej

Wiele zadłużonych osób nie tylko unika kontaktu i nie reaguje na ponaglenia dotyczące spłaty pożyczki, ale zaciąga nowe zobowiązania. Nie wiedzieć czemu wielu dłużników bierze pożyczki na spłatę poprzednich, co kompletnie mija się z celem. Co zrobić, żeby wyjść z pętli chwilówek? – przestań zadłużać się jeszcze bardziej.

Ustal plan spłaty pożyczek

Oddłużanie warto zacząć od przeanalizowania swojej sytuacji finansowej, spisania, ile pieniędzy jesteśmy zobowiązani oddać i komu. W pierwszej kolejności należy spłacać długi, które są obarczone wysokimi odsetkami. Jeżeli rat jest tak dużo, że po spłacie wszystkich zobowiązań finansowych, brakuje nam pieniędzy na życie, warto pomyśleć o konsolidacji.

Czym jest konsolidacja chwilówek?

Konsolidacja chwilówek polega na połączeniu wszystkich zobowiązań w jedno. Jedna miesięczna rata umożliwia zachowanie większego porządku w domowym budżecie, jednak przed podjęciem decyzji warto dobrze przeanalizować wszystkie za i przeciw. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że niższa rata to wyższy całkowity koszty kredytu. Z drugiej strony, jeżeli zobowiązania względem banków i firm pozabankowych przekraczają połowę domowego budżetu, warto wziąć pod uwagę taką opcję.

Opłaca się czy się nie opłaca?

Prawda jest taka, że wiele osób nie ma innego wyjścia, a kredyt oddłużeniowy to jedyne dostępne rozwiązanie. Oczywiście taka decyzja powinna być poprzedzona gruntowną analizą warunków posiadanych zobowiązań, być może taniej wyniesie nas spłata każdej chwilówki z osobna. W tym wypadku należy zastanowić się nad tym, jakie zdobyć dodatkowe źródło dochodów, aby do domowego budżetu wpływało miesięcznie więcej pieniędzy.

Kontroluj budżet domowy

Dobre zaplanowanie domowego budżetu, pomoże w racjonalnym podejmowaniu decyzji zakupowych. Wiele osób ma wrażenie, że pieniądze przeciekają im przez palce i coś w tym jest. Jeśli zaplanujemy wydatki, spiszemy dochody i na koniec miesiąca wykonamy solidne szczere podsumowanie, z pewnością z czasem nauczymy się panować nad budżetem i więcej rzeczy będziemy w stanie sobie odmówić. Będąc na zakupach, warto zastanowić się dwa razy zanim dokonamy wyboru.

Przestrzegaj tych zasad

Osoby, które chcą wyjść ze spirali zadłużenia, powinni przestrzegać kilku zasad, które pomogą im uporać się z problemem:

– negocjuj z bankiem/firmą pozabankową wysokość rat,
– skonsoliduj zobowiązania finansowe w jeden kredyt,
– ogranicz zbędne wydatki,
– zrezygnuj z usług, które i tak są zbędne,
– zrób porządku w szafie i sprzedaj rzeczy, których nie używasz lub w których nie chodzisz,
– pomyśl o dodatkowym źródle dochodu,
– nie czekaj na postępowanie sądowe czy egzekucję komorniczą.

W niektórych przypadkach wystarczy zwykłe ograniczenie wydatków i większa kontrola nad domowym budżetem, w innych konsolidacja kredytów jest jednym rozwiązaniem, aby przerwać zadłużanie się u pożyczkodawców. Bez względu na to, ile zadłużenia posiadamy, warto zrobić wszystko, żeby spłacić długi w jak najszybciej, dzięki temu zaoszczędzimy sporo pieniędzy. Nie jest łatwo wyjść ze spirali chwilówek, jednak z pomocą innych osób oraz mają nieco dobrej woli, z pewnością damy sobie radę.

Obecnie w sieci można znaleźć sporo portali typu https://www.splatachwilowek.pl które pomagają uzyskać kredyt konsolidacyjny. Jest też sporo fundacji, różnego rodzaju grup wsparcia, które mogą udzielić nam fachowych informacji, pomóc w kwestii prawnej, jeżeli mamy duże kłopoty finansowe i grozi nam na przykład utrata nieruchomości itp. Ważne jest to, aby nie bagatelizować wezwań oraz ponagleń do zapłaty, należy skontaktować się z instytucją, której zalegamy z zapłatą i próbować wypracować wspólny kompromis. W końcu banki i firmy chcą odzyskać swoje pieniądze, więc na pewno pójdą nam na rękę i rozłożą długi na raty czy wydłużą okres spłaty o kolejne kilkanaście miesięcy. Wiele osób decyduje się na wyjazd za granicę do pracy sezonowej, aby zapracować na spłatę zadłużenia, to też doskonały pomysł, żeby podreperować nieco swój domowy budżet. Można też poprosić o podwyżkę w pracy.

Kredyt konsolidacyjny nie jest złym rozwiązaniem, jednak w tym wypadku koszty całkowite kredytu czy pożyczki będą wyższe, co jest dla nas mało korzystne. Z każdej sytuacji jest wyjście i nie można się załamywać, jeżeli posiadamy długi.

Jak działa dożywotnia renta z hipoteką?

0
Jak działa dożywotnia renta z hipoteką?

W Polsce ten produkt finansowy nie jest zbyt znany, a kiedy zaczęto o nim mówić kilka lat temu – od razu mówiło się źle. Tymczasem w krajach zachodnich jest to bardzo popularna forma finansowania potrzeb na emeryturze. Jak dożywotnia renta działa w praktyce?

Pożyczki z poręczycielem

0
Pożyczki z poręczycielem

Kredyty i pożyczki są wszechobecne w życiu całego współczesnego społeczeństwa już od dawien dawna. Jednak w życiu dochodzi do różnych sytuacji i bardzo często potrzeba wsparcia ze strony różnych instytucji finansowych. Jednak nie każdy posiada zdolność kredytową. Czasami jest to wynikiem poprzednich umów pożyczkowych. Kiedy dana osoba nie spłaca swoich zobowiązań wówczas musi się liczyć z konsekwencją wpisania do specjalnego rejestru, co będzie skutkować większymi problemami z uzyskaniem kredytu lub pożyczki. Jest wiele stron, które pozwalają znaleźć wyjście z takich sytuacji. Jedna z nich jest przykładowo https://salvusmoney.pl/.

Krajowy Rejestr Dłużników

W przypadku problemów z wypłacalnością oraz regulowaniem zobowiązania kredytowego, wówczas dany podmiot udzielający środków wpisuje osobę do Krajowego Rejestru Dłużników. To sprawia, że ze względu na swoją niegospodarność pozbawić siebie zdolności do samodzielnego zaciągania kredytu lub pożyczki na swoją osobę.

Pożyczka z poręczycielem

Ratunkiem w sytuacji, kiedy dane twojej osoby znajdą się w Krajowym Rejestrze Dłużników, masz jeszcze jeden ratunek. Zawsze możesz skorzystać z oferty pożyczki z poręczycielem. Wiele szczegółów można wyczytać na https://salvusmoney.pl/category/kredyt-dla-zadluzonych-bez-zdolnosci-kredytowej/.

Kim jest poręczyciel?

Osoba poręczyciela jest potrzeba w przypadku pożyczkobiorców z nieciekawą historia kredytową. W jaki sposób to działa? Otóż to bardzo łatwe. Pomimo tego, że pożyczkobiorca nie posiada wystarczających zdolności kredytowych, może skorzystać z osoby, która może okazać się znacznie bardziej wiarygodna dla podmiotu ze względu na swoją historię kredytową oraz zdolności spłaty zobowiązania. Jeśli pożyczkobiorca przestaje wywiązywać się ze swoich obowiązków, wówczas pożyczkodawca kieruje swoje roszczenia do osoby poręczyciela, która powinna przejąć odpowiedzialność spłacania zobowiązania.

Bardzo często można myśleć, że wszelkie drogi są już dla ciebie zamknięte. Jednak zawsze jest pewne rozwiązanie. W jaki sposób można uzyskać pożyczkę nawet wtedy, kiedy nie udało się spłacić poprzednich zobowiązań oraz jest się w Krajowym Rejestrze Dłużników. Pożyczka z poręczycielem jest właśnie ratunkiem dla takich osób. To druga szansa jak można otrzymać od instytucji finansowych. Taka forma gwarantuje pewność dla obu stron. Pożyczkobiorca ma większą szansę na otrzymanie środków nawet pomimo swojej nieciekawej historii kredytowej, natomiast pożyczkodawca ma większe zabezpieczenie udzielonej pożyczki.

Jakie korzyści płyną z powierzenia prowadzenia księgowości dla renomowanego biura rachunkowego Bilans w Poznaniu?

0
Jakie korzyści płyną z powierzenia prowadzenia księgowości dla renomowanego biura rachunkowego Bilans w Poznaniu?

Biuro rachunkowe Poznań to zachwalane oraz doświadczone biuro księgowe, któremu zaufało wielu przedsiębiorców. Cieszy się dobrą renomą, wypracowaną przez wiele lat i zatrudnia najlepszych specjalistów z dziedziny księgowości i doradztwa podatkowego.

Pozwala odciążyć każdego przedsiębiorcę i dać mu gwarancję prawidłowo prowadzonej księgowości. Biuro bilans Poznań zajmuje się podatkami, płacami i ZUSem, księgowością, szkoleniami, a także dokumentacją cen transferowych.

Szczegółowa oferta biura rachunkowego w Poznaniu

Księgowość

Oferta biura rachunkowego w Poznaniu składa się z kilku podstawowych kwestii. Przede wszystkim biuro zajmuje się księgowymi obowiązkami każdego przedsiębiorcy. Specjaliści zatrudnieni w biurze Bilans posiadają obszerną i zawsze aktualną wiedzę z zakresu prawa i prowadzenia działalności gospodarczej. Umiejętnie dobierają formę rozliczania dla każdego przedsiębiorcy działającego w różnej branży. Prowadzą księgi rachunkowe, w których precyzyjnie umieszczają obroty i salda firmy. Pomagają zdecydować się wybór rozliczenia – księga przychodów i rozchodów lub ewidencja ryczałtowa. Księgi przychodów i rozchodów są wypełniane skrupulatnie i kompleksowo, dzięki nim przedsiębiorcy zyskują bezpieczeństwo oraz pewność, że ich dokumenty są w dobrych rękach. Doświadczeni księgowi wiedzą również, komu polecić ewidencję ryczałtową i chętnie podejmują się jej prowadzenia.

Biuro księgowe w Poznaniu zajmuje się również ewidencjonowaniem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia oraz przebiegu pojazdów. Konsekwentnie kwalifikują środki i nakładają na nie odpowiednie stawki amortyzacyjne. Przygotowują również coroczne sprawozdania finansowe firmy, które pozwalają przedsiębiorcom kontrolować oraz sprawnie rozbudowywać swoje działalności.

Rozliczanie podatkowe

Biuro rachunkowe Poznań to pewność profesjonalnej obsługi księgowej w skład, której wchodzą:

  •       obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
  •       sporządzanie i przesyłanie deklaracji w podatkach dochodowych PIT, CIT i VAT
  •       uczestnictwo w postępowaniach kontrolnych
  •       reprezentacja w urzędach
  •       regularne i aktualne doradztwo podatkowe

Biuro Bilans zajmuje się obsługą podatkową i kompleksowo rozwiązuje wszelkie problemy związane z tą kwestią. Na życzenie klienta pracownicy biura chętnie reprezentują firmę w urzędach i przedstawiają ją w dobrym świetle. Potrafią rzetelnie przygotować niezbędne dokumenty do kontroli lub wizyty w urzędach, a ich szeroka wiedza i odwaga sprawia, że czują się bezpiecznie i komfortowo w urzędowych warunkach.

Płace i ZUS

Biuro rachunkowe Poznań dokładnie przygotowuje listy płac, dzięki którym przedsiębiorcy mają zawsze rzetelnie przygotowane roczne zeznania podatkowe PIT. Otrzymują dokument pozwalający naliczać wynagrodzenie dla pracowników, podatek ZUS oraz podatek dochodowy. Specjaliści z zakresu płac dodatkowo tworzą umowy cywilnoprawne (umowy zlecenie, umowy o dzieło), które są niezbędne dla klienta. Zajmują się wyliczaniem składek ZUS dla właścicieli i pracowników firm, nad którą czuwają. W przypadku większych działalności podejmują się przeliczaniu wpłat na PFRON.

Dokumentacja cen transferowych  

Biuro Bilans oferuje swoim klientom prowadzeniem dokumentacji cen transferowych. Wykształceni księgowi i doradcy z biura pomagają zrozumieć wszystkie przepisy i normy związane z dokumentacją cen transferowych, a także dbają o ich prawidłową realizację.

Szkolenia

Biuro rachunkowe w Poznaniu posiada ofertę skierowaną do osób planujących założenie własnej firmy oraz początkujących przedsiębiorców. W tym celu organizuje przyjemne i wartościowe szkolenia, które pozwalają uzyskać niezbędne wiadomości i potrzebne informacje przy prowadzeniu własnego biznesu.

Na co zwracać uwagę podczas wyboru oferty leasingowej?

0
Na co zwracać uwagę podczas wyboru oferty leasingowej?

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa zależy w dużej mierze od trafności podejmowanych decyzji oraz możliwości posiadanego budżetu.

Oszczędzanie czy inwestowanie? Co wybrać?

0
Oszczędzanie czy inwestowanie? Co wybrać?

Coraz więcej Polaków oszczędza. Już około 70 proc. z nas ma odłożone pewne pieniądze na tak zwaną czarną godzinę. Według badań Polacy trzymają około połowę swoich oszczędności w formie gotówki w przysłowiowej skarpecie oraz w postaci depozytów bankowych.

Kredyt gotówkowy dla obcokrajowca – jakie wnioski, dokumenty trzeba przygotować?

0
Kredyt gotówkowy dla obcokrajowca - jakie wnioski, dokumenty trzeba przygotować?

Obcokrajowcy mogą w Polsce zaciągnąć kredyt gotówkowy, choć procedura ta nie należy do najprostszych. Warto więc wiedzieć, jakie wnioski należy złożyć i jakie dokumenty przygotować. Podpowiadamy!

Chwilówki – jak używać ich z rozsądkiem?

0
Chwilówki - jak używać ich z rozsądkiem?

Czasem zdarza się, że potrzebujemy dodatkowych pieniędzy natychmiast. Taka sytuacja może nas dopaść wraz z uszkodzeniem jakiegoś sprzętu w domu, na zakręcie w prowadzeniu firmy czy choćby w sytuacji, gdy stracimy pracę. W takiej sytuacji bank często nie może nam pomóc, ponieważ procedury kredytowe potrafią trwać naprawdę długo. Nie zawsze mamy też pieniądze odłożone na czarną godzinę, którymi moglibyśmy się wspomóc. Co zatem można zrobić? Odpowiedzią może być skorzystanie z pożyczek online.

Jak to działa?

Pożyczanie pieniędzy przez internet jest dużo szybsze i prostsze, niż w przypadku banku. Jedyne, co musimy zrobić, to złożyć odpowiedni wniosek i poczekać na odpowiedź firmy oferującej chwilówkę – zwykle nie trwa to dłużej niż kwadrans. Kolejnym krokiem jest uważne przeczytanie wszystkich dokumentów, jakie musimy podpisać aby dostać wsparcie finansowe, a jeżeli warunki nam odpowiadają, po akceptacji warunków otrzymujemy przelew na konto. Pożyczanie online jest bardzo proste i intuicyjne, ale nie oznacza to, że powinniśmy podchodzić do tego bardzo lekko – wciąż zawieramy umowę o pożyczce, którą później musimy spłacić. Dlatego ważnym jest, abyśmy nie wnioskowali o kwotę wyższą, niż jesteśmy w stanie spłacić. O tym, jak to działa, przeczytasz na stronie https://chwillowki.pl.

Zalety i wady chwilówek

Niewątpliwie największym plusem jest łatwy dostęp do firm świadczących takie usługi oraz bardzo szybkie rozpatrywanie wniosku. Dzięki temu możemy uzyskać wsparcie naprawdę dokładnie wtedy, kiedy tego potrzebujemy. Jednak, jak sama nazwa wskazuje, chwilówki nie są równoznaczne z kredytem bankowym, a ich spłata następuje dość szybko – dlatego właśnie nie powinniśmy brać więcej, niż możemy zwrócić. Pożyczki przez internet są również wyżej oprocentowane, niż kredyt bankowy. Wynika to z faktu, iż pożyczkodawca ponosi większe ryzyko, wymagając od nas dużo mniejszej ilości dokumentów w celu weryfikacji, jednak to właśnie dlatego możemy otrzymać potrzebną gotówkę szybciej.

Na co zwracać uwagę?

Jeżeli już chcemy skorzystać z chwilówki, przede wszystkim warto porównać dostępne na rynku oferty. Wiele z nich potrafi się diametralnie różnić, nawet jeżeli podamy taką samą kwotę we wniosku. Korzystając ze stron-porównywarek lub selekcjonując oferty na własną rękę możemy łatwo sprawdzić, która propozycja najbardziej nam odpowiada. Gdy już zdecydujemy się na konkretną firmę, kolejnym krokiem jest uważne przeczytanie wszelkich dokumentów, w tym umowy. Powinniśmy poświęcić szczególną uwagę opłatom i ewentualnym karom za nieterminowość, aby później przykro się nie rozczarować. Pamiętajmy, że mimo wszystko pożyczamy pieniądze, a to zobowiązuje nas do zachowania pewnej dozy ostrożności.

Chwilówki mogą czasem „uratować nam życie”, szczególnie jeżeli akurat nie mamy własnych oszczędności. Pożyczenie pieniędzy przez internet jest dużo prostsze, a przede wszystkim szybsze niż w banku, dlatego czasem może się okazać nieocenionym wsparciem, którego akurat potrzebujemy. Niezależnie od tego, jaka kwota nas interesuje, powinniśmy podejmować pewne kroki ostrożności, a także postępować odpowiedzialnie: czytać umowę, zapoznać się z wszelkimi warunkami udzielenia chwilówki, a także nie wnioskować o kwotę większą, niż jesteśmy w stanie spłacić. Stosując te kilka prostych, zdroworozsądkowych rad nie tylko osiągniemy swój cel, ale także będziemy w stanie „rozprawić się” z zobowiązaniem szybko i bez większych problemów.

Audyty prawne dokumentacji przedsiębiorstwa

0
Audyty prawne dokumentacji przedsiębiorstwa

Zwiększenie efektywności działania przedsiębiorstwa- to cel większości osób prowadzących swój własny biznes. Chcemy pomnażać zyski i doskonalić nasz produkt lub wykonywane przez nas usługi. Ogólnie rzecz ujmując- każdemu zależy na rozwoju jego przedsięwzięcia. Jest kilka efektywnych sposobów na zwiększenie szans szybkiego, dynamicznego rozwoju firmy. Jednym z takich sposobów jest audyt prawny dokumentacji przedsiębiorstwa, który wykonuje rzetelna i zaufana obsługa prawna firm.